ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 00:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, προϋπολογισμού 28.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ου έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, προϋπολογισμού 28.000,00€

1. Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, προϋπολογισμού 28.000,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό Δαπάνης Εργασιών: 17.416,00 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 3.134,88 €, Απρόβλεπτα: 3.082,63 €, Αναθεώρηση: 504,42 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο Αλοννήσου: Αλόννησος, Τ.Κ.370 05, μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου 2014.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων Τύπου Β, όπως αναθεωρήθηκαν με την αριθ. 487/2013 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 2897 Β’/15.11.2013 και Κατευθυτήρια Οδηγία 6/03.11.2014, ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24243 50215 & 24243 50216, Φαξ: 24243 50216, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Σίδας, Χημικός Μηχανικός.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (άρθρα 105 και 106 του Ν.3669/2008).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 485,00 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και 9 Ιουνίου 2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2009 ΚΑΙ ΣΑΤΑ 2011.
7. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
9. Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το ποσό των 10,00 €, που κατατίθεται στο ταμείο του Δήμου Αλοννήσου, εκτός αν οι υποψήφιοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
10. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Αλόννησος, 21-11-2014
Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ


Παρακαλώ δείτε στα συννημένα αρχεία
pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, προϋπολογισμού 28.000,00€
pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, προϋπολογισμού 28.000,00€

Διαβάστηκε 1611 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 20:44
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, προϋπολογισμού 28.000,00€