ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 30
Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014 00:00

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, προϋπολογισμού 60.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1. Ο Δήμαρχος Αλοννήσου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, προϋπολογισμού 60.000,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 16%). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό Δαπάνης Εργασιών: 37.146,89 €, Γ.Ε. και Ο.Ε.: 6.686,44 €, Απρόβλεπτα: 6.575,00 €, Αναθεώρηση: 1.315,81 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχείο Αλοννήσου: Αλόννησος, Τ.Κ.370 05, μέχρι και την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014.

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων Τύπου Β, όπως αναθεωρήθηκαν με την αριθ. 487/2013 Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΦΕΚ 2897 Β’/15.11.2013 και Κατευθυτήρια Οδηγία 6/03.11.2014, ΑΔΑ: 7ΨΔ6ΟΞΤΒ-ΒΑΧ). Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24243 50215 & 24243 50216, Φαξ: 24243 50216, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Κωνσταντίνος Σίδας, Χημικός Μηχανικός.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχείο Αλοννήσου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 ή 1η Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.035,00 €
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, μέχρι και 2 Ιουνίου 2015. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2010, 2011, 2012 και 2013.
7. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
9. Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το ποσό των 10,00 €, που κατατίθεται στο ταμείο
του Δήμου Αλοννήσου, εκτός αν οι υποψήφιοι αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική
τους δαπάνη και επιμέλεια.
10. Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Αλόννησος, 21-11-2014
Ο Δήμαρχος Αλοννήσου
ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΦΙΝΗΣ


Παρακαλώ δείτε στα συννημένα αρχεία

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ"
pdfΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ"

Διαβάστηκε 1702 φορές
Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, προϋπολογισμού 60.000,00€